Wie is Wie
Deze pagina is nog in ontwikkeling
Excuses voor de onvolledigheid
Dagelijks bestuur
van de Commissie Leefbaarheid Burgemeesterswijk
(zij zijn uiteraard ook lid van de Commissie Leefbaarheid)
Ik ben in 1949 in Schiedam geboren, maar al spoedig naar Vlaardingen verhuisd, waar ik mijn
jeugd doorbracht. In 1977 verhuisde ik naar Maassluis en om het stedenrijtje compleet te
maken: mijn echtgenoot Dries ontmoette ik in Rotterdam, waar ik werkte als
directiesecretaresse bij het Bouwcentrum.
In Maassluis belandde ik al spoedig in het vrijwilligerswerk. Het was een druk bestaan, want
naast mijn taak als huisvrouw en moeder - dochter Mariska diende zich in 1981 aan - hadden
Dries en ik ook een eigen zaak: snackbar annex bar. Na vier jaar hielden we dat, mede door
ziekte, voor gezien.
Na mijn herstel ging ik in 1985 als medisch secretaresse op de afdeling Radiologie werken bij
het Vlietland Ziekenhuis (het voormalige Holy Ziekenhuis).
Ria Derwort
Voorzitter

Secretaris
Mijn vrijwilligersbestaan begon bij de Maassluise Kunststichting, een club die een stukje cultuur binnen de
Maassluise gemeentegrenzen haalde. In 1978 nam ik namens de MKS zitting in de Culturele Raad.
In 1990 werd ik interim-voorzitter van Wijkvereniging 'De Flat' en in 1992 voorzitter van de in 1987 opgerichte
Commissie Leefbaarheid Burgemeesterswijk. Deze commissie opereerde en opereert nog steeds onder de
vleugels van Wijkvereniging 'De Flat'.
Begin jaren negentig nam ik op verzoek plaats in de Huurdersraad Maassluis en bekleedde daar de functie
van secretaris en van het een kwam het ander.
Eind jaren '90 diende de herstructurering van de Burgemeesterswijk zich aan. Alles leek in een
stroomversnelling te komen en met het rapport 'De burgemeesters willen aan tafel' werden we door de
Woning Stichting Maassluis en de gemeente als serieuze gesprekspartners aan de vergadertafel
uitgenodigd.
Naast het voorzitterschap van de CLB was ik ook bestuurslid 'Bewonerszaken' van de wijkvereniging. In 1998
kwam daar het secretarisschap van de Stichting Stedenband Hatvan-Maassluis bij.
2001 was en is voor mij een gedenkwaardig jaar, want ik werd door de burgers van Maassluis gekozen tot
'Vrijwilligster van het jaar'; daarnaast ontving ik in 2002 een Koninklijke Onderscheiding vanwege 25 jaar
vrijwilligerswerk. Beide gebeurtenissen voel ik nog steeds als een kroon op mijn werk.
Alsof al het vrijwilligerswerk nog niet genoeg was werd ik in 2001 wijkhoofd voor de Burgemeesterswijk van
de Nederlandse Hartstichting. Het werk voor deze stichting bestaat uit het collecteren in de wijk in goede
banen leiden en zelf natuurlijk, met een respectabel aantal medevrijwilligers, jaarlijks met de collectebus
rondgaan.

Omdat ook bij mij het klimmen van de jaren mee ging tellen en de werkdruk te groot werd, heb ik een aantal
functies moeten afstoten. Het werk dat de herstructurering van de Burgemeesterswijk met zich brengt, vraagt
veel, heel veel tijd. Iets waarbij ik mij gelukkig gesteund weet door een actief bestuur.
Ik kan me nu weer veroorloven eens een boek te pakken, mij op een cryptogram uit te leven, de fiets te
pakken of, voor zover onze vrije tijd en de portemonnee het toelaat, met mijn Dries op reis te gaan.
Hilde Jansen
Vice-voorzitter
Afgevaardigde
VBBM
Peter Pijpers
Penningmeester
Ik ben in 1942 geboren en ben in 1986 getrouwd met Joke, die ook in de commissie zit. Ik
zat toen in nogal wat commissies en het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ik ook
nog eens in de Commissie Leefbaarheid iets zou gaan doen.
Na nogal wat brandjes en wat meer onregelmatigheden in de flat waar ik toen woonde
hebben we een gesprek gehad met de politie en brandweer. Bij dat gesprek was ook Ria
Derwort van de Commissie Leefbaarheid Burgemeesterswijk aanwezig.
Ria, die toen al voorzitter was, wist mij toen te strikken en nu zit ik al zo'n zeven jaar in de
Commissie Leefbaarheid. Eerst als gewoon lid en sinds zo'n vier jaar als penningmeester.
Het werk voor de commissie neemt veel tijd in beslag waardoor m'n hobby's zoals zwemmen
en een beetje fietsen er nogal eens bij inschieten.
Maar dat moet je er voor over hebben.
In het bestuur doen we heel veel samen. Soms gaan Ria en ik samen naar een vergadering, maar dikwijls
gaan we ook met het voltallige Dagelijks Bestuur naar vergaderingen van onder andere de WSM en
gemeente. Van nature ben ik een optimist en ik ben er dan ook van overtuigd dat tegen het jaar 2016
iedereen in de Burgemeesterswijk wil wonen, want het wordt een prachtige wijk. Maar dan ben ik tegen de 75
en dan geloof ik dat een ander mijn functie maar moet overnemen. Maar voorlopig werk ik nog met veel
plezier in de commissie.
Joke Pijpers
Notuliste
Leden van de
Commissie Leefbaarheid Burgemeesterswijk
Chantal Boshoven
Martin Boshoven
Aresh Daneshpur
Karel Philippi
Doris Philippi
Corry Dekker
Gerrie Teunissen
Janny Vis
Alexander Dekker
Johan Pons
Hugo Booister
Mahsa Attai
Cocky Smit
Kinga Dekker
Fotograve
Webmaster
Nel