Commissie Leefbaarheid
Burgemeesterswijk-Maassluis
WELKOM
Welkom op de website van de Commissie Leefbaarheid Burgemeesterswijk Maassluis.
Door middel van dit digitale medium willen wij belangstellenden, en in het bijzonder de bewoners
van de Burgemeesterswijk van Maassluis, kennis laten nemen van de ontwikkelingen die in de
komende jaren in onze wijk zullen gaan plaatsvinden.
Met regelmaat zullen wij middels deze site verslag doen van de vorderingen van de
werkzaamheden die van onze wijk, welke dateert uit de jaren zestig, een geheel vernieuwde wijk
zullen maken. Daarnaast zullen wij u ook informeren over het overleg dat wij regelmatig met
instanties voeren om de belangen van de bewoners te behartigen.
Ook zullen wij de komende jaren activiteiten ontwikkelen die als pleister op de wond moeten
dienen om de overlast, waar ieder in onze wijk mee te maken zal krijgen, enigszins te verzachten.
Bij het vele werk dat door de Commissie Leefbaarheid Burgemeesterswijk wordt gedaan, is uw
steun en medewerking onontbeerlijk.
Wij hopen dat u regelmatig deze website zult bezoeken. Indien u ge´nformeerd wilt worden als er
nieuws op de website te melden is vult u dan even dit formulier in en zend het naar de
webredactie.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.